Kasutustingimused

Kohaldatav alates 13. juunist 2022.

Meie oleme Certific OÜ, Eesti seaduste alusel asutatud osaühing registrikoodiga 16050394, registrijärgse aadressiga Tööstuse tn 47d-69, Tallinn 10416, Eesti, ning Eesti tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga nr L05410 (“Certific”, “meie” või “me”). 

Certific haldab veebilehte http://www.certific.co/ ja selle alamdomeene (“Veebileht”), rakendusi (“Rakendus” või “Rakendused”) ning tarkvara, andmebaase, liideseid, seotud meediat, dokumentatsiooni, värskendusi, uusi väljaandeid ja muud neile lisatud või nendega integreeritud komponente või materjale (üheskoos "Platvorm").

Nõustudes käesolevate kasutustingimustega kinnitab Klient, et on Tingimused hoolikalt läbi lugenud ja neist aru saanud ning nõustub järgima siin viidatud tingimusi ja poliitikaid.

1. MÕISTED

Nendes kasutustingimustes on järgmistel väljenditel järgmised tähendused:

Konto

konto, mis on vajalik Platvormil Teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks;

"Test" või "Testid"

tähendab Certificu poolt heaks kiidetud ja Platvormil täpsemalt kirjeldatud testi tüüpi, mille Klient teeb Teenuste kasutamise käigus enda valitud asukohas; 

"Testimisteenused"

tähendab meditsiiniliselt sertifitseeritud valideerimisteenust Testi tulemustele, mis on kinnitatud Certificu poolt. Klient võib teenuseid Certificult tellida või neile juurde pääseda Platvormi kaudu, mille tulemusena võib Certific väljastada Kliendile Sertifikaadi või muud tüüpi dokumentatsiooni, mis kinnitab Testi tulemusi, nagu on Platvormil iga konkreetse Teenuse jaoks täpsemalt märgitud, kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja nimel või meie enda kui Tervishoiuteenuse Osutaja poolt; 

Rakendus” või „Rakendused

preambulis määratletud;

Certific

preambulis määratletud;

Sertifikaat” 

tähendab digitaalset dokumenti, mis väljendab meditsiiniliselt sertifitseeritud Testi tulemust Testi kontrollimisel pärast seda, kui Klient on kasutanud Certificu poolt heaks kiidetud Testimiskomplekti. Tavaliselt on see PDF-vormingus, mille on välja andnud Certific Tervishoiuteenuse Osutaja nimel või me ise tegutsedes Tervishoiuteenuse Osutajana, ja see on Tervishoiuteenuse Osutaja poolt allkirjastatud;

Klient

tähendab ​​füüsilist isikut, kes kasutab Platvormi Certificult või Tervishoiuteenuse Osutajalt Teenuste tellimiseks või neile juurdepääsuks ning muude Platvormil saadaolevate funktsioonide jaoks (nt Sertifikaatide jagamine);

Tasu

tähendab Kliendi poolt Testimisteenuste eest makstavat tasu. Hind võib sisaldada Testimiskomplekti hinda; 

"Tervishoiuteenuse Osutaja"

tähendab litsentseeritud tervishoiuteenuse osutajat või meditsiinilaborit, kes osutab Testimisteenuseid, mida Klient võib Testimislepingu alusel tellida, ja kelle nimel, meditsiinilise järelevalve ning regulatiivsete litsentside alusel väljastab Certific Kliendile Sertifikaadi või muud tüüpi dokumentatsiooni kinnitamaks Testi tulemusi, mida on Platvormil täpsemalt iga Teenuse juures kirjeldatud. Olenevalt jurisdiktsioonist ja Teenusest võib Certific ise toimida tervishoiuteenuse pakkujana;

Kahjud

tähendab kõiki nõudeid, kohustusi, hagisid, kahjutasusid, kulusid, kahjusid, trahve, tasusid, kohtuotsuseid ja/või kokkuleppemenetluses tasutud summasid (sealhulgas õigusteenuste kulud); 

Tellimus

tähendab tellimust, mille Klient on Platvormi kaudu esitanud Teenuste saamiseks Certificult või kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutajalt;

Platvorm

tähendab mis tahes Certificu kanalit, mille kaudu Klient saab tellida või pääseda ligi Certificu või Certificu kaudu pakutavatele kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja Teenustele, peamisteks kanaliteks on Rakendus(ed) ja Veebileht;

Teenus” või „Teenused

tähendavad tervishoiuteenuseid, mida klient võib Platvormi kaudu tellida Certificult või Certificu kaudu kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutajalt (nt COVID-19 testimisteenused ja testimis-raviteenused). Lisateavet Teenuse kohta leiate Platvormilt teenuste ostmisel; 

Tingimused

tähendavad käesolevaid kasutustingimusi, mis kirjeldavad Kliendi õigusi ja kohustusi Platvormi kasutamisel ning muid tingimusi, millele on Teenustes läbivalt viidatud (nt seoses makseteenustega);

Testimisleping

tähendab õiguslikult siduvat lepingut, mis loetakse sõlmituks Kliendi ja Tervishoiuteenuse Osutaja vahel vastavalt käesolevatele Tingimustele Teenuste osutamiseks, sealhulgas sertifikaatide allkirjastamiseks Testimisteenustega seotult;

Testimiskomplekt

spetsiaalne testimisseade, mis on vajalik Kliendi poolt tellitud Testi ise läbiviimiseks;

Ligipääsukood

tähendab Testi ligipääsukoodi (token), mis saadetakse Kliendile pärast Testi ostmist; 

Veebileht

preambulis määratletud.

2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK

2.1 Vastavalt käesolevatele Tingimustele võimaldab Certific Kliendil kasutada Platvormi Teenustele juurdepääsuks või tellimiseks Certificult või Certificu kaudu Tervishoiuteenuse Osutajalt, et saada Sertifikaate või muud tüüpi dokumente, mis kinnitavad Testi tulemusi, mida on iga konkreetse Teenuse juures Platvormil eraldi kirjeldatud, vastavalt Tervishoiuteenuse Osutajalt, kes sertifitseerib meditsiiniliselt Testide tulemusi, ja Klient saab jagada vastavaid tulemusi mis tahes kolmandate osapooltega vastavalt oma otsustele.

2.2 Tellitud Testimisteenuste osutamiseks, mille puhul väljastatakse Kliendile Sertifikaat, loetakse Testimisleping sõlmituks vahetult Kliendi ja Tervishoiuteenuse Osutaja vahel alates hetkest, kui protseduur algab ning vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 3.2.4. Täpsemat teavet vastavate Teenuste ja Tervishoiuteenuse Osutajate kohta leiate Teenuste ostmise ja osutamise ajal Platvormilt.

2.3 Testimisteenustele, mille käigus Sertifikaat Kliendile väljastatakse, võib Certific toimida ainult ärinime ja alltöövõtuteenuse pakkujana Tervishoiuteenuse Osutajale. Sellise koostöövormi korral ei vastuta Certific Kliendi ja Tervishoiuteenuse Osutaja vahelise Testimislepingu täitmise eest. Kuigi Certific võib teatud Tervishoiuteenuse Osutaja toiminguid pakkuda, teeb Certific neid vastava Tervishoiuteenuse Osutaja nimel ja eest vastavalt Certificu ja Tervishoiuteenuse Osutaja vahel eraldi sõlmitud lepingule. Olukordades, kus Certific tegutseb ise Tervishoiuteenuse Osutajana, on Klient kohustatud järgima käesolevaid Tingimusi, mida loetakse üldiseks lepinguks Certificu ja Kliendi vahel, lisaks kõikidele muudele teenusetingimustele, mis on välja toodud iga Teenuse ostu ja kasutamise puhul.

2.4 Testimisteenuste puhul, mille puhul Sertifikaati Kliendile ei väljastata, on Certific Kliendile Teenuse pakkujaks, mille tulemusena võib Certific väljastada muud tüüpi dokumentatsiooni kui Platvormi kaudu Testi tulemusi kinnitav Sertifikaat, ja mis kinnitab, et Test on tehtud korrektselt ja selline dokument väljastatakse informatiivsetel eesmärkidel. Testimise protsessi ega Testi tulemusi kinnitav meditsiiniline tõend ei moodusta osa üksikisiku hooldusest või ravist, välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenusega on sätestatud teisiti.

3. TEENUSED JA PLATVORM

3.1 Platvorm pakub Klientidele virtuaalset keskkonda Certificult Teenuste tellimiseks või nendele juurdepääsuks vastavalt Platvormil saadaolevate erinevate Testide tellimise kaudu ning selliste Testide iseseisvaks läbiviimiseks Kliendi valitud kohas (võimaluse korral nt vältimaks avalikes kohtades haiguste levitamise ohtu), kasutades Platvormil olevaid tehnoloogilisi lahendusi (video)salvestamiseks (kui see on konkreetse Teenuse puhul kohaldatav) ja testimise tulemuste kontrollimiseks. Testimisteenuste osana võib Certific väljastada Platvormi kaudu Sertifikaate või muid dokumente, mis kinnitavad Testi tulemusi, st kas Test on õigesti läbi viidud, näidates kas positiivset / negatiivset / kehtetut / sertifitseerimatut Testi tulemust. Olenevalt konkreetsest Teenusest võib seda teha Tervishoiuteenuse Osutaja nimel tegutsev Certific või ise Tervishoiuteenuse Osutajana tegutsev Certific.

3.2 Platvormi kaudu on Kliendil võimalik:

3.2.1 valida, tellida, ligi pääseda ja maksta Tasu Certificu ja/või Tervishoiuteenuse Osutaja poolt osutatavate Teenuste eest;

3.2.2 tellida või saada testimiseks vajalik Testimiskomplekt ja Ligipääsukood;

3.2.3 järgima Testi ise läbiviimiseks vajalikke juhiseid;

3.2.4 teostama Testi Kliendi valitud kohas ja sõltuvalt konkreetsest Teenuse tasemest salvestama Testi tegemise protseduuri, kasutades Platvormil olevat video-, heli- ja/või foto tegemise lahendust;

3.2.5 vastama Teenuse kasutamise jaoks vajalikele enesedeklaratsioonidele või muud tüüpi küsimustikele (kui kohaldatav);

3.2.6 saada Sertifikaat või muud dokumendid, mille on välja andnud Certific ise või Certific Tervishoiuteenuse Osutaja nimel, ja mis kajastab Testi tulemusi;

3.2.7 vaadata ja jagada Testi tulemusi Platvormi kaudu kolmandate osapooltega (sh Certificu koostööpartneritega, nt ürituste korraldajad, tööandjad, transpordifirmad jne).

3.3 Platvorm ja Teenused põhinevad riskikalkulatsiooni põhimõttel ning nende eesmärk on teavitada Klienti Testi tulemustest ning võimaldada Kliendil teha teadlik otsus. Platvormi ja Teenuste kasutamine muul eesmärgil on keelatud (üksikasju vt punktist 17).

3.4 Klient peab täielikult veenduma, et Testi tulemus, Sertifikaat ja/või muu Platvormil väljastatud dokumentatsioon vastavad mis tahes kolmanda osapoole nõuetele, kes võib nõuda, et Klient esitaks Sertifikaadi või muu Testi tulemusi kinnitava dokumendi, mis võib olla vastava kolmanda isiku teenuste saamise eeltingimuseks (sealhulgas nõuded, nagu lubatud ajavahemik Sertifikaadi või muu testitulemusi kinnitava dokumentatsiooni väljastamise ja sellise kolmanda isiku teenuste kasutamise vahel). Certific ja Tervishoiuteenuse Osutaja ei vastuta selliste kolmandate osapoolte nõuete eest (üksikasju vt punktist 17). 

3.5 Aeg-ajalt võib Platvormil olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajäämisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Certific jätab endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada teavet või tühistada Tellimusi, kui Platvormil olev teave on ebatäpne (kaasa arvatud pärast seda, kui Klient on tellimuse esitanud).

4. JUURDEPÄÄS PLATVORMILE

4.1 Platvormile juurdepääsuks peab Klient minema Veebisaidile, laadima alla Rakenduse oma seadmesse, nõustuma Tingimustega ning looma Konto.

4.2 Registreerimisel palutakse Kliendil esitada enda kohta teatud andmed, sh isikuandmed. Nõutava registreerimiseks vajaliku teabe täpsemad üksikasjad on esitatud Platvormil ja Klienti juhendatakse Platvormil Konto registreerimise protsessis. Klient kinnitab, et kogu tema poolt Certificule esitatud registreerimiseks vajalik teave on tõene, täpne ja täielik.

4.3 Klient vastutab Teenustele juurdepääsuks kasutatavate kasutajanimede, paroolide ja muude sisselogimis- ja autentimise andmete konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Kui Klient usub, et Kliendi Konto turvalisust on rikutud, kohustub Klient sellest viivitamatult teavitama Certificut ja astuma vajalikke samme Konto turvalisuse tagamiseks (nt blokeerima konto, muutma parooli vms).

4.4 Klient saab Teenustele ligi pääseda ja Konto luua ainult siis, kui Kliendil on täielik teovõime ja tal on õigus sõlmida Certificuga kehtiv leping Kliendi asukohamaa seaduste alusel.

5. TESTIDE JA TEENUSTE TELLIMINE

5.1 Teste ja Teenuseid võib tellida otse Platvormi kaudu või kanalite kaudu, mis on Certificu või kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja poolt hallatud (nt Shopify või muude veebiostude kanalite kaudu), Certificu kolmandatest osapooltest koostööpartnerite (nt ürituste korraldajad, reisibürood jne) või riiklike tervishoiuasutuste kaudu.

5.2 Testi Tellimuse esitamisel palutakse Kliendil esitada ka Testimiskomplekti kättesaamiseks tarneandmed, välja arvatud juhul, kui Testimiskomplekte pakuvad riiklikud tervishoiuasutused või muud kolmandatest osapooltest koostööpartnerid. Vajadusel lisanduvad Tasule kohaletoimetamise kulud vastavalt punktile 14.

5.3 Certificult tellitud Teenuste saamiseks võib Klient esitada Tellimusi ainult punktis 5.1 kirjeldatud kanalite kaudu ja kasutada ainult Certificu poolt kinnitatud Teste, mis kommunikeeritakse Klientidele vastavalt Platvormi kaudu. Vaikimisi varustatakse Testimiskomplekt unikaalse Testi ID-ga ja sellega kaasneb Ligipääsukood, mis tuleb enne Testi sooritamist Platvormile sisestada.

5.4 Testi sooritamine ja Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumentatsiooni saamine ei ole võimalik, kui Klient ei kasuta Certificu või riikliku tervishoiuasutuse või muu kolmanda osapoole koostööpartneri poolt heaks kiidetud või pakutavat Testimiskomplekti, kui see on Platvormil ette nähtud, või ei sisesta õiget Kliendile saadetud Ligipääsukoodi. Kui Klient ei saa Certificult enne Testi läbiviimist Ligipääsukoodi või kui Testimiskomplekt näib olevat kahjustatud või puuduvad teatud osad või teave, peaks Klient lisajuhiste saamiseks ühendust võtma Certificuga.

5.5 Klient võib Teenuseid tellida ainult isiklikuks kasutamiseks või kolmandatele isikutele (näiteks pereliikmetele), kuid peab järgima Testimiskomplekti tootja poolt kehtestatud vanusepiiranguid. Certific jätab endale õiguse keelduda mis tahes Platvormi kaudu tehtud Tellimusest ja võib oma äranägemise järgi piirata või tühistada tellitud Testide kogust kliendi või Tellimuse kohta või muul alusel (kaasa arvatud juhul, kui Certificu hinnangul näib olevat esitatud mõni Tellimus vahendajate, edasimüüjate või turustajate poolt).

6. ENESEDEKLARATSIOONILE VÕI KÜSIMUSTIKULE VASTAMINE

6.1 Enne Testi sooritamist võidakse Kliendil paluda täita Platvormil enesedeklaratsioon  või muud tüüpi küsimustik. Klient mõistab, et Testi sooritamine ja Sertifikaadi saamine ei ole võimalik, kui ta ei täida vajadusel enesedeklaratsiooni või küsimustikku.

6.2 Klient kinnitab, et kõik tema poolt enesedeklaratsioonis või küsimustikus antud vastused on tõesed, täpsed ja täielikud. Ebaõigete andmete esitamist loetakse Testimislepingu oluliseks rikkumiseks Kliendi poolt ja Certific ise või Tervishoiuteenuse Osutaja nimel jätab endale õiguse tühistada kõik välja antud Sertifikaadid ja nõuda Kliendilt Kahjude (sh kulud ja kulud) hüvitamist seoses eeltooduga.

6.3 Pärast seda, kui Klient on täitnud enesedeklaratsiooni või küsimustiku, kui nii on nõutud, võib Klient jätkata Testi sooritamist.

7. TESTI TEOSTAMINE

7.1 Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumentatsiooni saamiseks sooritab Klient Platvormil Testi vastavalt Testimiskomplektis ja Platvormil toodud ning Kliendile e-posti teel edastatud juhistele. Konkreetsed samm-sammult juhised, millist Testi ja kuidas Testi sooritada, on toodud Platvormil. Testi sooritamise kohta tekkivate küsimuste korral võib klient Certificuga ühendust võtta.

7.2 Testi tegemise etapis palutakse Kliendil oma isikut kinnitada. Selleks palutakse Kliendil näidata ja teha foto oma isikut tõendavast dokumendist, mis peab sisaldama Kliendi fotot. Konkreetsed juhised selle kohta, kuidas Klient peab oma isikut tõendama, esitatakse Platvormil.

7.3 Enne Testi sooritamist võidakse paluda Kliendil kinnitada, et ta ei ole alkoholi- või narkojoobes ning et ta on tutvunud Testi tootja juhistega. 

7.4 Kogu Testi tegemise protsess, sh Testimiskomplekti avamine, proovimaterjali kogumine ja pakkimine Testimiskomplektis kaasasolevasse mahutisse (kui see on kohaldatav), peab olema video-, heli- või foto jäädvustatud Platvormil (oleneb konkreetsest Teenusest) vastavalt Platvormil toodud juhistele ja Testi tootja juhistele. Klient tagab, et tema seadmel on Platvormil Testi sooritamiseks vajalik varustus, funktsioonid ja internetiühendus.

7.5 Klient vastutab selle eest, et video-, heli- või foto jäädvustamisel (olenevalt Teenusest) ei osaleks kolmandad isikud, kes ei ole andnud nõusolekut jäädvustamiseks ja oma pildi või heli edastamiseks Certificule.

7.6 Platvormi kasutamise ja Testi sooritamise ajal peab Klient hoiduma igasugusest ebatavalisest või kahtlasest käitumisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ebatavalisest alastuse näitamisest, kuritahtlikust või petturlikust tegevusest, Teenuste mis tahes aspekti sekkumisest või muul viisil negatiivsest mõjutamisest (sh vihakõnest), vale identiteedi loomisest või katsest eksitada teisi saatja identiteedist või mis tahes andmete või side päritolu osas ning mis tahes sisu või teabe salvestamisest, mis on ebaseaduslik, kahjulik, soovimatu, sobimatu, taunitav, mida peetakse kuritegelikuks desinformatsiooniks või mis on muul viisil avalikkust ohustav. Certific jätab endale õiguse teatada igast sellisest kahtlasest, ebatavalisest või petturlikust tegevusest mis tahes asjaomastele ametiasutustele ja juhul, kui Teenuse tellija on kolmandast osapoolest koostööpartner, siis ka sellele koostööpartnerile.

7.7 Klient mõistab, et Testi tulemuste kontrollimiseks tuleb Kliendi poolt antud proovimaterjal võtta korrektselt ja hoolsalt. Seetõttu kohustub Klient täpselt järgima Testi tegemise protseduuri iga sammu ning kõiki Certificu poolt Platvormi kaudu antud juhiseid ja samuti järgima Testi tootja juhiseid.

7.8 Klient mõistab, et kui ta ei järgi täpselt Testi sooritamiseks antud juhiseid, siis ei saa Testi tulemust kontrollida ja see võib olla kehtetu.

7.9 Kui Klient on tellinud Testi kolmandale isikule, näiteks pereliikmele, tagab Klient ja abistab seda isikut nii, et ta sooritab Testi korrektselt vastavalt käesolevatele Tingimustele. Sertifikaat või muu dokumentatsioon, mis kinnitab Testi tulemusi selliste kolmandate isikute tehakse kättesaadavaks Kliendi Kontol.

8. TESTI HINDAMINE

8.1 Platvormil vastava Testi juures toodud teabe ja juhiste kohaselt võidakse Testi tulemusi hinnata (i) automaatselt Platvormi poolt, (ii) professionaalsete hindajate poolt või (iii) Tervishoiuteenuse Osutaja või Tervishoiuteenuse Osutaja määratud kolmanda isiku (nt laboratoorium) poolt, kui proovimaterjali on vaja analüüsida eraldi meditsiiniekspertide poolt. Hindamise käigus vaadatakse üle Testi tegemise protseduuri video-, heli- või fotojäädvustused ja ka Kliendi poolt esitatud muu informatsioon.

8.2 Kui Kliendi proovimaterjal vastava Testi jaoks tuleb saata analüüsiks kolmandast isikust Tervishoiuteenuse Osutajale või Tervishoiuteenuse Osutaja poolt määratud kolmandale isikule, kohustub Klient seda tegema täpselt vastavalt Platvormil toodud juhistele.

8.3 Klient mõistab, et kui ta ei järgi Testi proovimaterjali saatmise juhiseid või nõudeid (sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutades proovimaterjali hoiustamiseks teistsugust anumat, kui see, mis on Testimiskomplektis ette nähtud), siis Testi tulemusi ei pruugita kontrollida ja/või Testi tulemus võib olla kehtetu.

8.4 Certificul on õigus aeg-ajalt saata teatud Testi tulemusi Tervishoiuteenuse Osutajale või tema poolt määratud kolmandale osapoolele (nt labori) käsitsi kontrollimiseks. Sellisel juhul tehakse Testi tulemus ja Sertifikaat platvormil kättesaadavaks pärast Testi tulemuste käsitsi kontrollimist. 

9. CERTIFICU VÕI TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA POOLNE KINNITUS

9.1 Eeldusel, et Klient on läbinud kõik Testi sooritamiseks Platvormil esitatud juhised, saab Certific Testi tulemust kontrollida (või lubada Certificu Platvormil seda teha) ja väljastada Platvormi kaudu Sertifikaadi või muu dokumentatsiooni, mis kinnitab Testi tulemust. Sertifikaat või muu Testi tulemust kinnitav dokumentatsioon võib sisaldada järgmist teavet (olenevalt Certificu või Tervishoiuteenuse Osutaja vastavatest sisedokumentidest ja/või kehtivast õigusest tulenevatest nõuetest):

9.1.1 Kliendi isikuandmed (täielik nimi, sünniaeg, passi/ID-kaardi number ja selle foto);

9.1.2 andmed Testi kohta (Testi proovimaterjali kuupäev ja kellaaeg; Testi ID; Testi nimi; Testi kehtivusaeg jne);

9.1.3 Testi tulemus (positiivne / negatiivne / kehtetu / sertifitseerimatu);

9.1.4 Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumendi väljastanud Tervishoiuteenuse Osutaja andmed.

9.2 Sertifikaadi väljastab alati Tervishoiuteenuse Osutaja, sealhulgas Certific, kui ta tegutseb Tervishoiuteenuse Osutajana. Certific võib väljastada ka muud tüüpi dokumente, mis kinnitavad Testi tulemusi. Kõik Testimislepingu alusel Sertifikaadi väljastamisega seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada Certificule, kes haldab patsiendiga suhtlemise ja klienditoe protsessi Tervishoiuteenuse Osutaja jaoks ja temaga koos, välja arvatud juhul, kui kolmandast isikust Tervishoiuteenuse Osutaja tegeleb klienditoega otse Kliendi suunal (sõltub Tervishoiuteenuse Osutaja müügitegevusest). Testi kontrollinud Tervishoiuteenuse Osutaja andmed on esitatud Sertifikaadil või muul Testi tulemust kinnitaval dokumendil.

9.3 Sertifikaat ja muud Testi tulemusi kinnitavad dokumendid, mida võidakse Platvormil väljastada, kinnitavad, et Kliendi tehtud Test on usaldusväärne ja et Klient on Testi õigesti sooritanud. Sertifikaat või muu dokumentatsioon, mis võidakse Platvormil väljastada, ei kinnita täie kindlusega, et Klient ei ole nakatunud ühegi viirusega või muude haigustega (vt täpsemalt punktist 17).

9.4 Olenevalt teenusest võivad Testi tegemise protsessile järgneda Teenuse täiendavad elemendid, nagu retsepti väljastamine või reaalajas toimuv telefonikonsultatsioon arstiga. Lisateavet Teenuse selliste elementide kohta esitatakse Teenuse ostmisel või Platvormil Teenuse kasutamise ajal. Teenuse erinevaid elemente võivad pakkuda erinevad osapooled, sealhulgas kolmandatest osapooltest Tervishoiuteenuse Osutajad või muud teenusepakkujad, seega kirjeldatakse Teenuse iga osaga seotud rolle ja kohustusi täpsemalt Teenuse ostmisel või Platvormil Teenuse kasutamise ajal.

10. JUURDEPÄÄS TESTI TULEMUSTELE

10.1 Klient pääseb Platvormil ligi Sertifikaatidele ja muudele Testi tulemusi kinnitavale dokumentatsioonile, kasutades Konto jaoks antud sisselogimisandmeid.

10.2 Sertifikaadil või muul Testi tulemust kinnitaval dokumendil välja toodud Testi tulemusi kuvatakse Kliendi Konto all Platvormil 6 kuud alates Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumendi väljastamisest, misjärel vastavad Testi tulemused ja Sertifikaadid või muud Testi tulemust kinnitavad dokumendid kustutatakse. Pange tähele, et Testi tegemise protsessil põhinevate tervisega seotud ja muude isikuandmete säilitamisperioodid võivad olla pikemad, sõltuvalt konkreetsetes jurisdiktsioonides kehtivatest õiguslikest kohustustest, mis kohalduvad Tervishoiuteenuste Osutajatele.

11. SERTIFIKAATIDE VÕI MUU TESTI TULEMUST KINNITAVA DOKUMENTATSIOONI JAGAMINE KLIENDI POOLT

11.1 Klient võib jagada oma Testi tulemusi kolmandate isikutega vastavalt enda valikule kas QR-koodi, PDF-i või muus Platvormil pakutavas vormingus.

11.2 Klient kinnitab, et ta mõistab, et Testi tulemuse jagamine peab põhinema tema vabal tahtel. Kliendil on kontroll selle üle, kellega (ja kas üldse) ta Testi tulemust jagab. Certific ei jaga tulemust ilma Kliendi taotluseta (välja arvatud punktis 12 täpsustatud juhtudel).

11.3 Klient kinnitab, et ta mõistab, et Testi tulemust kolmandate isikutega jagades võivad need kolmandad isikud saada tema isikuandmeid ja tervisega seotud andmeid. Klient kinnitab, et ta mõistab, et pärast teabe jagamist võivad sellised kolmandad isikud, kellega teavet on jagatud, teha saadud teabe põhjal Kliendi suhtes otsuseid. Klient kinnitab, et ta mõistab, et Certific ei oma kontrolli selle üle, kuidas sellised kolmandad isikud saadud teavet kasutavad.

12. TESTITULEMUSTE JAGAMINE CERTIFICU POOLT

12.1 Klient kinnitab, et ta mõistab, et vastavalt Kliendi jurisdiktsioonis kehtivale õigusele võib Certific olla kohustatud jagama teavet Testi tulemuste, vaktsineerimise staatuse (nt COVID-19 või sarnane) kohta või muid isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid, vastutavate järelevalveasutuste või valitsusasutustega (nt Ühendkuningriigis võib see hõlmata Public Health Englandi ja Eestis kohustust edastada Testi andmed andmebaasi Digilugu).

12.2 Kuna Certific võib testimise protseduuri ja Testi tulemuste hindamiseks kasutada kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, võib Certific jagada teavet Kliendi testimise protseduuride ja Testi tulemuste kohta ka selliste kolmandate osapooltega (vaadake üksikasjalikumalt privaatsuspoliitikast https://www.certific.co/ee/privacy-policy).

12.3 Klient kinnitab, et ta mõistab, et vastavalt Kliendi jurisdiktsioonis kehtivale seadusele võib positiivse Testi tulemuse korral (nt COVID-19 vms) Kliendi suhtes kohaldada isoleerimis- või karantiininõudeid, samuti võidakse nõuda sellisest tulemusest teavitamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

13. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

13.1 Platvorm kuulub ainuisikuliselt Certificule ja seda haldab ainult Certific koos oma teenusepakkujatega. Intellektuaalomandi õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik Platvormil sisalduvad autoriõigused, kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed kuuluvad Certificule, selle sidusettevõtetele ja/või kolmandatest osapooltest litsentsiandjatele. Tingimuste kohaselt antakse Kliendile piiratud lihtlitsents Platvormi kasutamiseks, et tellida, pääseda juurde ja saada Teenuseid Certificult otse või Certificult kolmandast isikust Tervishoiuteenuse Osutaja nimel.

13.2 Kliendil ei ole lubatud Platvormi kaudu Kliendile pakutavat tarkvara või muid funktsioone muul viisil kasutamiseks anda, rentida ega turustada. Klient mõistab, et Platvormi kasutamine ei anna talle omandiõigust ühelegi Platvormi sisule.

13.3 Klient ei tohi muuta, tõlkida, lahti võtta, dekompileerida ega ümber kujundada osa või kogu Platvormi ning Klient ei tohi kopeerida, levitada ega avaldada Platvormi sisu ega sealt saadud või tuletatud teavet, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus ei näe ette teisiti.

14. MAKSMINE JA KOHALDATAVAD TASUD

14.1 Klient kohustub tasuma Certificule Teenuste osutamise eest Tasu. Seoses Tervishoiuteenuse Osutaja nimel osutatavate Teenustega ja kui Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumendi väljastab Tervishoiuteenuse Osutaja, võtab Certific makse Tervishoiuteenuse Osutaja nimel ja tegutseb makseagendina, välja arvatud juhul, kui Teenust haldab täielikult kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja ja Certificu Platvorm moodustab ainult selle kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja teenuse osa. Lisaks Tasule tasub Klient kõik kohaldatavad saatmiskulud, mis tekivad seoses Testimiskomplekti kättesaamise või Testi proovimaterjali saatmisega (kui kohaldub). 

14.2 Kogu hinnainfo on Platvormil saadaval. Certific jätab endale õiguse muuta hindu ning lisada, muuta või eemaldada eripakkumisi aeg-ajalt ja kooskõlas kehtivate seadustega. Muudatused ei mõjuta juba tehtud Tellimusi, kuid võivad mõjutada edaspidi tehtud Tellimuste uuendamist.

14.3 Platvormil toodud hinnad võivad sisaldada käibemaksu või muid kohaldatavaid makse. 

14.4 Klienti juhendatakse Platvormil ostu sooritamisel Tellimuse tegemise protsessis. Enne Tellimuse kinnitamist antakse Kliendile võimalus valitud Tellimus üle vaadata ja Tellimuses esinenud vigu parandada. Klient on kohustatud enne Tellimuse kinnitamist seda hoolikalt kontrollima.

14.5 Certificu poolt aktsepteeritud makseviisid igal ajahetkel on esitatud Platvormil. Tellimuse eest tuleb tasuda Tellimuse Platvormil kinnitamise ajal.

14.6 Kui Certific on Tellimuse vastu võtnud, saadab Certific Kliendile Tellimuse kinnituse e-posti teel ja/või Platvormi kaudu.

14.7 Klient ei või nõuda Tasu, Testi Tasu ega saatmiskulude hüvitamist ega muud kulude katmist, ei Certificult ega Tervishoiuteenuse Osutajalt, kui Sertifikaati või muud Testi tulemust kinnitavat dokumentatsiooni ei saa Kliendile väljastada põhjusel, et Klient ei järginud Platvormil antud juhiseid või Klient rikub muid temast tulenevaid kohustusi, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest. 

15. PRIVAATSUS JA ANDMETE TÖÖTLEMINE

15.1 Teenuste osutamise käigus töötleb Certific Kliendi isikuandmeid vastavalt Certificu privaatsuspoliitikale, mis on kättesaadav aadressil https://www.certific.co/ee/privacy-policy.

16. KASUTAMISE PEATAMINE JA LÕPETAMINE

16.1 Kliendil võivad olla teatud õigused seoses Tellimuse peatamisega. Lisateabe saamiseks vaadake meie tagasimaksepoliitikat: https://www.certific.co/ee/refund-policy.

16.2 Certificul on õigus Klient Platvormilt viivitamatult eemaldada ja/või tema Tellimustest keelduda või need tühistada, kui Klient kuritarvitab või kahjustab Platvormi, kui Certificul on alust arvata, et Klient tegeleb Platvormi kasutades pettusega, või kui Klient ei täida muul viisil käesolevatest Tingimustest tulenevaid kohustusi (sh punktist 7.6 tulenevaid kohustusi).

17. VASTUTUS JA HÜVITAMINE

17.1 Kui Testimisleping on sõlmitud Kliendi ja kolmandast isikust Tervishoiuteenuse Osutaja vahel, ei vastuta Certific Testimislepingust tulenevate Kliendi nõuete eest, st nõuete eest seoses Sertifikaadi sisu ja aruandluskohustusega. Vastavalt Certificu ja Tervishoiuteenuse Osutaja vahel sõlmitud lepingule haldab Certific Tervishoiuteenuse Osutaja nimel ja jaoks patsiendiga suhtlemise ja klienditoe protsessi, välja arvatud juhul, kui teenust haldab täielikult kolmandast osapoolest Tervishoiuteenuse Osutaja ja Certificu Platvorm moodustab ainult osa selle kolmanda osapoole Tervishoiuteenuse Osutaja teenusest.

17.2 Certific vastutab Teenuste osutamisest tulenevate nõuete eest, kui ta tegutseb ise Tervishoiuteenuse Osutajana seoses Sertifikaatide ja muude Testi tulemust kinnitavate dokumentide väljastamisega ning Tervishoiuteenuse Osutaja nimel seoses Sertifikaadi väljastamisega.

17.3 Platvorm, Teenused ja mis tahes sisu või funktsioonid, mis tehakse kättesaadavaks koostoimes Platvormi või Teenustega või nende kaudu, pakutakse "nagu on" ja "nagu  saadaval", ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses loobub Certific kõigist garantiidest.

17.4 Klient kinnitab, et ta mõistab, et Certificult kolmandast isikust Tervishoiuteenuse Osutaja nimel Sertifikaadi või Certificult Sertifikaadi või muu Testi tulemust kinnitava dokumendi saamine ei välista võimalust, et Klient võib olla nakatunud pärast Testi tegemist, st Testi tulemused (Platvormi kaudu edastatav Sertifikaat ja Testi tulemust kinnitav dokumentatsioon) võivad näidata Testi tulemust ainult Testi sooritamise hetkel, kuid mitte hiljem.

17.5 Klient peab alati arvestama, et Testi tulemus “negatiivne” ei taga automaatselt, et inimene on tegelikult terve, nt ei ole nakatunud COVID-19 või mõne muu viirusega. Testid (nt COVID-19 või sarnased) ei garanteeri, et inimene ei saa kunagi nakatuda või ei ole Testi tegemise ajal nakkav.

17.6 Klient peab alati arvestama sellega, et Testi tulemus “negatiivne” ei tähenda, et antud tulemust ja/või Sertifikaati või muud Testi tulemust kinnitavat dokumentatsiooni usaldavad alati kõik kolmandad isikud ning et Testi tulemus ja/või Testi tulemust kinnitav Sertifikaat või muu dokumentatsioon lubab üritustele siseneda, reisida jne. Kehtivad selliste kolmandate isikute eeskirjad.

17.7 Platvormi ja/või Teenuste kasutamise kaudu kättesaadavaks tehtud teave, mille tulemuseks ei ole Sertifikaat, on ainult antud informatiivsel eesmärgil. Klient ei tohiks kasutada selliseid Teenuseid diagnostilistel eesmärkidel, meditsiinilise nõustamise eesmärgil ega enesediagnoosimiseks või terviseseisundi või haiguse raviks. Pakutavad Teenused ei ole osa üksikisiku hooldusest ega ravist. Terviseseisundi kindlakstegemiseks, diagnoosimiseks või terviseseisundi või haiguse ravimiseks võtab Klient alati ühendust oma arsti või Tervishoiuteenuse Osutajaga ega tugine Platvormi kaudu edastatavale teabele, välja arvatud juhul, kui Certific pakub konkreetset Teenust sellistel eesmärkidel. Tervisemurede korral peaks Klient alati pöörduma oma arsti või Tervishoiuteenuse Osutaja poole või olenevalt tervisemure raskusastmest pöörduma erakorralise meditsiini osakonda või isegi kutsuma kiirabi.

17.8 Asjaolu, et Testi tulemus ja Sertifikaat või muu Testi tulemust kinnitav dokumentatsioon viitavad negatiivsele tulemusele, ei tähenda, et Kliendil ei pruugi olla muid terviseprobleeme, mis nõuavad viivitamatut arstiabi ega välista võimalust, et Test oli vigane või Testi tegemise meetod ei olnud õige, mille tulemusena oleks õige Testi tulemus positiivne.

17.9 Testi tulemuste, Sertifikaatide ja muu Testi tulemust kinnitava dokumentatsiooni eesmärgiks, nagu kirjeldatud ülaltoodud punktis 3.3, on Kliendi teavitamine Testi tulemusest ja tõendamine kolmandatele isikutele, kes võivad Sertifikaati või muid dokumente aktsepteerida piisava kinnitusena, et Klient on testimise protseduuri korrektselt läbi viinud. Klient mõistab siiski, et ükski Test ei taga lõppkokkuvõttes, et Klient ei ole teatud ajahetkel nakkav (nt COVID-19 või mõne muu viiruse suhtes). Kui Kliendil on võimalike haiguste sümptomid (nt COVID-19 või mõne muu viiruse puhul, nagu näiteks, kuid mitte ainult, palavik, kuiv köha, valud, kurguvalu, kõhulahtisus, konjunktiviit, peavalu, maitse või lõhna kadumine, lööve nahal või sõrmede või varvaste värvimuutus, hingamisraskused või õhupuudus, valu või surve rinnus jne), peaks Klient alati konsulteerima oma arstiga, olenemata sellest, kas Testi tulemus ja/ või Sertifikaat või muu Testi tulemust kinnitav dokumentatsioon näitab negatiivset tulemust või mitte. Certific ega Tervishoiuteenuse Osutaja ei vastuta Kahjude eest, mis võivad tekkida Kliendil Platvormi kasutamisel või Tervishoiuteenuse Osutaja Teenuste kasutamisel muul eesmärgil kui käesolevate Tingimuste punktis 3.3 sätestatud.

17.10 Eluohtlikud seisundid nõuavad alati kiirabi ja/või viivitamatut meditsiinilist sekkumist. Sellised seisundid on näiteks siis, kui isikul näib olevat insult, südameatakk, ta on kaotanud teadvuse, ei reageeri või ei reageeri asjakohaselt; tal on krambid, õhupuudus või hingamisraskused, tal on kontrollimatu verejooks, tal on raske allergiline reaktsioon, tal on rasked põletushaavad, ta on alla neelanud midagi mürgist, tal on väga kõrge palavik või väga madal kehatemperatuur jne - ohustavate tingimuste korral ei tohi Klient kunagi tugineda Platvormi kaudu välja antud Testi tulemustele ja Sertifikaadile või muule Testi tulemusi kinnitavale dokumentatsioonile ning peab alati pöörduma viivitamatult arsti poole.

17.11 Klient nõustub mitte panema Certificut, selle sidusettevõtteid, direktoreid, juhatuse liikmeid, töötajaid, Tervishoiuteenuse Osutajat ega mis tahes kolmandast isikust teenusepakkujat vastutama mis tahes Kahjude eest, välja arvatud seadusest tulenevate patsientide õiguste raames, mis tulenevad Kliendi otsustest, mis põhinevad Platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud teabel ja/või Kliendi poolt Teenuste kasutamisel.

17.12 Platvorm võib sisaldada linke teistele veebisaitidele või teenustele või kolmandate isikute sisule. Certific ei kinnita ega kiida heaks selliseid lingitud saite ega kolmandate osapoolte sisu ega teavet, materjale, tooteid või teenuseid, mis sisalduvad lingitud saitidel või on neile juurdepääsetavad. Juurdepääs lingitud saitidele, sealhulgas teave, materjal, tooted ja teenused lingitud saitidel või lingitud saitide kaudu saadaval olevale teabele, ja nende kasutamine on ainult Kliendi enda riisikol ning Klient peaks alati enne selliste kolmandate isikute kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat lugema ja nendega tutvuma neid teenuseid kasutades.

17.13 Certific ei taga ega garanteeri, et Platvorm ja/või mis tahes Platvormi kaudu välja antud Sertifikaat või muu Testi tulemust kinnitav dokumentatsioon ühildub mistahes riist- ja tarkvaraga, mida Klient võib kasutada, ning on saadaval kogu aeg või igal konkreetsel ajal, katkematuna, turvalisena või Kliendi vajadustele vastavana.

17.14 Certific ei garanteeri, et Platvormi või Teenuste kasutamine on alati katkematu, õigeaegne või vigadeta. Klient kinnitab, et ta mõistab, et võib ette tulla olukordi, kus Platvorm või Teenused võivad katkeda määramata ajaks, sealhulgas, kuid mitte ainult, plaanilise hoolduse või uuenduste, erakorraliste hooldustööde või telekommunikatsiooni linkide ja/või seadmete rikete tõttu. Certific teeb kõik endast oleneva, et teavitada Klienti sellistest plaanitud sündmustest mõistliku aja ette. Certific ei vastuta Kliendi ega ühegi kolmanda osapoole ees Platvormi muudatuste, hinnamuutuste, peatamise või katkestamise eest.

17.15 Platvormi ja Teenuste kasutamiseks on vajalik andmesideteenus ja internetiühendus. Teenuste kvaliteet ja juurdepääs neile sõltuvad andmeühenduse kvaliteedist. Klient vastutab ainuisikuliselt piisava andmeside- ja internetiühendusteenuse ning selle kvaliteedi eest. Klient mõistab, et andmesideteenuse ja internetiühenduse kasutamisel kehtivad Kliendi poolt kasutatavate vastavate teenusepakkujate tasud.

17.16 Certific on pühendatud Platvormi täiustamisele. Seetõttu võib Certific aeg-ajalt pakkuda või kättesaadavaks teha värskendusi või täiendusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, veaparandusi, teenuse täiustusi, uusi funktsioone, olemasolevate funktsioonide kustutamist või muudatusi. Värskendustele kehtivad käesolevad nõuded ja tingimused, välja arvatud juhul, kui selliste värskendustega on kaasas eraldi tingimused ja privaatsust puudutavad teavitused. Sel juhul kehtivad värskendustele need eraldi tingimused ja privaatsust puudutavad teavitused.

17.17 Certific ei vastuta muuhulgas järgneva eest:

17.17.1 Platvormi püsiva või ajutise katkestuse, katkemise, peatamise või muud tüüpi ligipääsmatuse eest;

17.17.2 Platvormile või Platvormilt edastamise mis tahes katkestamine või peatamine;

17.17.3 mis tahes vead, viirused, trooja hobused või muu sarnane, mida võidakse Platvormile või selle kaudu edastada;

17.17.4 Kliendi mis tahes otsus või tegevus, mis on tehtud meie esitatud andmete või soovituste põhjal;

17.17.5 mis tahes sisu või andmete kustutamine, rikkumine või salvestamata jätmine;

17.17.6 sisselogimise teabe mis tahes avalikustamine, kaotsiminek või volitamata kasutamine, mis on tingitud Kliendi suutmatusest hoida seda teavet konfidentsiaalsena;

17.17.7 Platvormile juurdepääsuks kasutatavate tehnoloogiate kokkusobimatus, näiteks kui Platvormi teatud tunnused, funktsioonid, osad või elemendid on mõeldud kasutamiseks mobiilseadmes, kasutades IOS-i tarkvara ja ei tööta teistes seadmetes.

17.18 Certificu koguvastutus mis tahes nõuete, Kahjude või kaotuste eest, välja arvatud tõendatud ametialase väärkäitumise või hooletuse korral, on piiratud summaga, mis on võrdne Kliendi poolt Certificule iga-aastase kasutamise eest tegelikult makstud summaga, mis tekkis vastutuse põhjusega samal aastal. Kui Kliendi poolt Certificule makstav tasu on 0 eurot, siis kogu Certificu vastutus on samuti piiratud 0 euroga.

17.19 Vastutuse piiranguid ei kohaldata, kui kahju on põhjustatud tahtlusest või raskest hooletusest või kujutab endast isikukahju.

18. ÜLDSÄTTED

18.1 Platvormi ja käesolevate Tingimuste, samuti Teenuste, Testimislepingu ja kõigi selle alusel tekkivatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Tarbijast Kliendile kehtib ka seaduse kohustuslike sätete kaitse, mis kehtiksid selle klausli puudumisel.

18.2 Kui Testimislepingust või Tingimustest tulenevat vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Tallinnas. Kui klient on tarbija, määratakse kohtualluvus kindlaks tarbijate suhtes kohaldatavate kohustuslike sätete kohaselt ja sellised kliendid võivad kasutada ka veebipõhise vaidluste lahendamise tööriista, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/odr.

18.3 Klient ei tohi Platvormi kasutada enne Tingimustega nõustumist.

18.4 Need Tingimused laienevad automaatselt Platvormi kõikidele uutele funktsioonidele, funktsioonidele, täiustustele ja arendustele, sealhulgas uute tööriistade avaldamisele.

18.5 Kui käesolevate Tingimuste mis tahes tingimust või sätet peetakse mingil põhjusel kehtetuks, jõustamatuks või ebaseaduslikuks täielikult või osaliselt, jõustatakse see säte maksimaalses lubatud ulatuses. See ei mõjuta ülejäänud tingimuste või sätete või nende osade kehtivust ja jõustatavust.

18.6 Certificu suutmatus kasutada või jõustada mis tahes sätet või mis tahes Certificu õigust vastavalt nendele Tingimustele ei tähenda, et Certific on otsustanud loobuda selle või mõne muu sätte või õiguse edaspidisest jõustamisest.

18.7 Käesolevatest Tingimustest tulenevate Certificu kohustuste täitmata jätmine on vabandatav, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõud käesolevate Tingimuste tähenduses on asjaolud, mis ei ole Certificu kontrolli all ja mille puhul ei saanud Certificult mõistlikult eeldada, et ta võtab arvesse, väldib või ületab takistust või selle tagajärgi, mida Certificult ei saanud mõistlikult eeldada.

19. KONTAKTANDMED JA TEATED

19.1 Kõik käesolevate Tingimustega seotud Kliendi ja Certificu vahelised teated (sealhulgas kõik arved, teatised või muu suhtlus) edastatakse e-posti teel või Platvormi kaudu.

19.2 Klient kohustub igal ajal tagama, et tema Platvormi kasutamisel avaldatud e-posti aadress on kehtiv ja töökorras.

19.3 Kliendi registreerimisel ja/või Platvormi kaudu antud e-posti aadressile saadetud teade loetakse Kliendi poolt kättesaaduks 1 (ühe) kalendripäeva möödumisel teate saatmisest, kui kehtivad õigusaktid ei sätesta teisiti.

19.4 Certificu kontaktandmed on järgmised:

19.4.1 ärinimi: Certific OÜ

19.4.2 registrikood: 16050394

19.4.3 aadress: Tööstuse tn 47d-69, 10416, Tallinn, Eesti

19.4.4 e-post: certific@certific.co

19.4.5 veebisait: https://certific.co/

19.5 Tervishoiuteenuste Osutajate kontaktandmed on esitatud Sertifikaadil ja Platvormil.