Teenuse kasutustingimused

Certificu arsti-patsiendi suhtluskeskkond | Teenuse üldtingimused

Kehtivad alates 18.12.2023

Sissejuhatus 

Tere tulemast Certificu tervishoiualase teenindus- ja suhtluskeskkonna platvormile (“Platvorm”). 

Platvormi eesmärk on muuta sellega liidestunud teenuseosutajate (“Teenuseosutaja”) ja Platvormi kasutajate (“Klient”) vaheline suhtlus mugavamaks ning anda mõlemale osapoolele võimalus terviseküsimusi kiiresti ja sisuliselt lahendada. Lisaks suhtlusvõimalustele annab Platvorm Kliendile võimaluse mitmekülgsete tervise ja heaoluga seotud teenuste, sealhulgas personaliseeritud teenuste kasutamiseks, mida pakuvad, sõltuvalt konkreetsest teenusest, nii Teenuseosutajad kui ka Certific iseseisvalt.

Platvormi kasutamisega kaasnevate õigussuhete läbipaistvaks ja võimalikult arusaadavaks reguleerimiseks oleme koostanud käesolevad Platvormi kasutustingimused (“Kasutustingimused”). Tulenevalt sellest, et Platvormi vahendusel töödeldakse ka isikuandmeid, palume Kasutustingimuste paremaks mõistmiseks tutvuda ka meie Privaatsuspoliitikaga ja küpsiste teabelehega.

Platvormi haldab Certific OÜ (“Certific”); registrikood: 16050394; aadress: Volta 1, 10411 Tallinn, Eesti Vabariik; e-posti aadress: certific@certific.co.

NB! Certific ei osuta iseseisvalt tervishoiuteenuseid ega kontrolli Kliendi ja tervishoiuteenuse osutaja (ega ka Kliendi ja mistahes muu teenuseosutaja) vahelise suhtluse või selle käigus esitatud andmete õigsust ega sisu.

Platvorm ei ole mõeldud meditsiinilise abi otsimiseks eluohtliku või muu kiiret meditsiinilist sekkumist vajava seisundi puhul. Sellisel juhul palume helistada viivitamatult häirekeskuse telefoninumbril 112.

Mõisted

Kasutustingimustes kasutatakse teksti loetavuse huvides suurtähega esitatud mõisteid, mille tähendused on alljärgnevad: 

  • Kasutajakonto – Teenuseosutaja või Kliendi digitaalne profiil, mis võimaldab ligipääsu Platvormile ja selle vahendusel osutatavatele teenustele;
  • Kasutustingimused – käesolev dokument;
  • Klient – Platvormile Kasutajakonto loonud vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik, kes ei ole Teenuseosutaja ja kes ei kasuta platvormi oma majandus- või kutsetegevuse raames;
  • Platvorm – Certificu poolt hallatav teenindus- ja suhtluskeskkond, mis on kättesaadav veebilehtedel https://certific.co ja https://perearst24.ee (sh nende alamdomeenidel);
  • Teenuseosutaja – füüsiline või juriidiline isik (sh vastava isiku töötajad ja muu personal, volitatud töötlejad ja alltöövõtjad), kes on sõlminud Certificuga Teenuslepingu Platvormi vahendusel Klientidele teenuste osutamiseks;
  • Teenusleping – Certificu ja Teenuseosutaja vahel sõlmitav leping, milles reguleeritakse Teenuseosutaja poolt Platvormi vahendusel pakutavate teenuste üksikasjad;

1.    Kasutajakonto registreerimine ja sisse logimine
1.1.    Kliendil tuleb Platvormi kasutamiseks registreerida Kasutajakonto. Kasutajakonto registreerimiseks ja edasiseks sisselogimiseks saab Klient kasutada turvalisi autentimisvahendeid (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID). 
1.2.    Kasutajakonto võib registreerida iga teovõimeline, vähemalt 18-aastane füüsilisest isikust Klient, kes omab Kasutajakonto loomiseks vajalikku, punktis 1.1. märgitud autentimisvahendit.
1.3.    Kasutajakonto registreerimisel kinnitab Klient, et ta:
1.3.1.    on Kasutustingimused, Privaatsuspoliitika ja küpsiste teabelehe põhjalikult läbi lugenud ja nende sisust aru saanud;
1.3.2.    kohustub Platvormi kasutama Kasutustingimustes sätestatud nõudeid järgides.
1.4.    Alates hetkest, mil Klient märgib end Kasutustingimustega nõustunuks, loetakse Certificu ja Kliendi vahel Kasutustingimustele vastav leping sõlmituks. 
1.5.    Platvormile sisselogimisel tuvastatakse igakordselt Kliendi seosed Platvormiga liidestatud Teenuseosutajatega. Vastavad seosed kantakse Platvormile, mille tulemusel luuakse Teenuseosutajale ja Kliendile võimalus Platvormi vahendusel vastavalt nendevahelisele kliendi- või ravisuhtele (nt perearsti-patsiendi suhe) teenuseid osutada ja kasutada.
1.6.    Kasutajakonto registreerimine on Kliendile tasuta.

2.    Teenuseosutaja konto registreerimine ja sisse logimine
2.1.    Teenuseosutajal tuleb Platvormi kasutamiseks sõlmida Certificuga teenusleping (“Teenusleping”). Teenuseosutaja saab Platvormile sisselogimiseks kasutada turvalisi autentimisvahendeid (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID).
2.2.    Teenuslepingu sõlmimisel kinnitab Teenuseosutaja esindaja, et temal kui füüsilisel isikul on seadusest või tehingust tulenev esindusõigus Teenuseosutaja nimel Teenusleping sõlmida. Ühtlasi kinnitab Teenuseosutaja esindaja vastava Teenuseosutaja nimel, et ta:
2.2.1.    on Kasutustingimused, Privaatsuspoliitika ja küpsiste teabelehe põhjalikult läbi lugenud ja nende sisust aru saanud;
2.2.2.    kohustub Platvormi kasutama Kasutustingimustes sätestatud viisil ja nõudeid järgides.
2.3.    Teenuslepingu alusel luuakse Teenuseosutajale Kasutajakontod ja neile vastavad ligipääsuõigused.
2.4.    Teenuseosutaja saab ligipääsu üksnes sellise Platvormile Kasutajakonto loonud Kliendi andmetele, kellega Teenuseosutajal on kliendi- või ravisuhe (näiteks saab perearstikeskus ligipääsu enda juures tegutseva perearsti nimistusse kuuluva patsiendi andmetele, kes on Platvormile Kasutajakonto loonud).
2.5.    Teenuseosutaja tasub Kasutajakonto registreerimise ja Platvormi kasutamise eest vastavalt Teenuslepingus sätestatud hinnakirjale.

3.    Platvormi vahendusel teenuste osutamine ja kasutamine
3.1.    Platvormi vahendusel on Kliendil võimalik kasutada arvukaid tervise ja heaoluga seonduvaid teenuseid, sealhulgas:
3.1.1.    suhelda Platvormiga liidestunud Teenuseosutajatega, sh tervishoiuteenuse osutajatega ja kasutada nende poolt osutatavaid teenuseid;
3.1.2.    osaleda tervishoiualastes küsitlustes ja uuringutes;
3.1.3.    kasutada Certificu poolt osutatavaid personaliseeritud teenuseid.
3.2.    Teenuseosutajal on Platvormi vahendusel võimalik:
3.2.1.    näha ja hallata Platvormile Kasutajakonto loonud ja Teenuseosutajaga asjassepuutuvat kliendi- või ravisuhet omava Kliendi poolt Platvormile sisestatud või edastatud andmeid;
3.2.2.    määrata Teenuseosutaja sisemised (personalile suunatud) tingimused Platvormi kasutamiseks, sh ajalised nõuded Kliendi pöördumisele vastamiseks.
3.3.    Platvormi kaudu kättesaadavaid teenuseid, sh tervishoiuteenuseid osutab iga vastava teenuse juures märgitud Teenuseosutaja iseseisvalt.

4.    Poolte õigused ja kohustused
4.1.    Klient ja Teenuseosutaja kohustuvad Platvormi kasutades:
4.1.1.    järgima Kasutustingimustes ja õigusaktides sätestatud kohustusi;
4.1.2.    mitte andma mistahes viisil, tasu eest või tasuta edasi, sh all-litsentsima, kopeerima ega jagama Kasutajakonto kasutusõigust ühelgi viisil avalikkuse või kolmandate isikutega (v.a Teenuslepingus sätestatud juhtudel);
4.1.3.    hoidma Platvormile juurdepääsuks vajalikke tunnuseid konfidentsiaalsena ning mitte jagama neid ega lubama neid kolmandatel isikutel kasutada (iga Platvormil registreeritud Kasutajakonto on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks, v.a Teenuseosutaja puhul olukorras, kus Teenusleping sätestab teisiti);
4.1.4.    esitama Certificule nii Platvormi kasutamise eel kui ka selle käigus üksnes tõest ja täielikku teavet;
4.1.5.    mitte häirima ega kuritarvitama Platvormi, sh selle infoturbemehhanismide toimimist mistahes viisil;
4.1.6.    mitte saatma Certificule, Klientidele või Teenuseosutajatele rämpsposti, häirivalt korduvaid või muul viisil pahatahtlikke päringuid või muud soovimatut sisu;
4.1.7.    mitte kasutama Platvormi mistahes isikuid ebamõistlikult häirivateks tegevusteks, õigusvastasteks tegevusteks ja/või õigusvastaste teenuste osutamiseks;
4.1.8.    osutama Platvormi vahendusel ainult selliseid tervishoiuteenuseid, milleks Teenuseosutajal on Terviseameti luba ning tagama, et Teenuseosutaja nimel tegutsev tervishoiutöötaja osutab Platvormil tervishoiuteenust ainult selle kutse või eriala piirides, mille alusel ta on registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemis (tervishoiuteenuse osutajast Teenuseosutaja puhul);
4.1.9.    mitte rikkuma mistahes isikute õigusi, sh autori- või tööstusomandiõigusi või muid sarnaseid õigusi ning mitte laadima Platvormile üles materjali, mis rikub või võib rikkuda kolmandate isikute mistahes õigusi;
4.1.10.    tegema oma andmetest mõistliku mahu ja regulaarsusega varukoopiaid ja võtma kasutusele muid mõistlikke meetmeid andmekao riski haldamiseks;
4.1.11.    järgima kõiki isikuandmete kaitse alaseid nõudeid, sh tagama, et kõik Certificule edastatud isikuandmed on täpsed, ajakohased ning et vastavate isikuandmete Certificule avaldamine ja Platvormi vahendusel töötlemine on õiguspärane;
4.1.12.    Certificult vastava teate saamisel viivitamatult kustutama mistahes isikute õigusi rikkuva teabe Platvormilt;
4.1.13.    tasuma Platvormi kasutamise eest vastavalt Teenuslepingule, hinnapakkumisele või hilisemale Poolte vahel sõlmitud kokkuleppele ning sellekohasele Certificu poolt koostatud ja esitatud arvele (Teenuseosutaja puhul);
4.1.14.    Infoturbeintsidendi või selle kahtluse, isikuandmete kaitse alase rikkumise või selle kahtluse ja/või mistahes mittevastavuse avastamisel Certificut viivitamata teavitama.
4.2.    Ühegi tarkvarapõhise lahenduse, sh Platvormi puhul ei ole välistatud, et selle toimimises võib aeg-ajalt esineda tõrkeid. Samuti võib esineda Platvormi väliseid tõrkeid, näiteks seoses Kliendi või Teenuseosutaja internetiühendusega ning inimlikke vigu ja tõrkeid, sh nii Kliendi kui ka Teenuseosutaja tegevuses. Klient ja Teenuseosutaja kinnitavad, et on selliste tõrgete esinemise võimalusest teadlikud ning rakendavad vajadusel iseseisvalt meetmeid, sh kontakteeruvad teise poolega olukorras, kus Kliendi ja/või Teenuseosutaja hinnangul võib olla esinenud tõrge.
4.3.    Certific kohustub Platvormi käitamisel ja haldamisel:
4.3.1.    järgima Kasutustingimustes ja õigusaktides sätestatud kohustusi;
4.3.2.    rakendama asjakohaseid turvameetmeid, et tagada oma parima teadmise kohaselt Platvormi käitamisel ja haldamisel temale kättesaadavaks tehtud andmete, sealhulgas Certificule avaldatud isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus ning töötlema isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustele;
4.3.3.    andma Kliendile ja Teenuseosutajale igakülgset teavet ja kliendituge Platvormi ja/või Kasutajakontot puudutavates ning muudes asjakohastes küsimustes;
4.3.4.    infoturbeintsidendi või selle kahtluse, isikuandmete kaitse alase rikkumise või selle kahtluse ja/või mistahes mittevastavuse avastamisel puudutatud Klienti ja/või Teenuseosutajat viivitamata teavitama.
4.4.    Certificul on õigus igal ajal piirata või peatada mistahes Kasutajakonto ligipääs Platvormile, kui:
4.4.1.    see on Certificu parima teadmise kohaselt vajalik Certificu, Kliendi, Teenuseosutaja või mistahes muu isiku varale tekkiva kahju ennetamiseks, tõkestamiseks või leevendamiseks;
4.4.2.    see on Certificu parima teadmise kohaselt vajalik infoturbe- või andmekaitsealase intsidendi ennetamiseks, tõkestamiseks või negatiivsete mõjude leevendamiseks;
4.4.3.    asjassepuutuva Kasutajakonto kaudu rikutakse Kasutustingimustes sätestatud kohustusi;
4.4.4.    see on vajalik Platvormi erakorraliseks hooldamiseks või parandustöödeks.
4.5.    Certificul on õigus piirata või peatada Teenuseosutaja ligipääs tervikuna (kõigi vastavate Kasutajakontode ulatuses) Platvormile, kui Teenuseosutaja rikub Teenuslepingus sätestatud kohustusi, sh Platvormi kasutamise eest tasumise kohustust.

5.    Konfidentsiaalsus
5.1.    Certificu ja Teenuseosutaja poolt vastastikku vahetatav mitteavalik teave, sealhulgas nii nende endi kui ka koostööpartnerite majandustegevusega seotud tehnoloogia-, finants- ja ärialane teave, mis on neile Teenuslepingu sõlmimise eel ja selle täitmise käigus teatavaks saanud, on konfidentsiaalne.
5.2.    Punktis 5.1. nimetatud teavet võib kasutada üksnes Kasutustingimustes ja Teenuslepingus sätestatud ning nendega kooskõlas olevatel eesmärkidel. 
5.3.    Punktis 5.1. nimetatud teabe kolmandatele isikutele mistahes osas, viisil või kujul avaldamine on keelatud ("Konfidentsiaalsuskohustus"), välja arvatud järgmistel juhtudel:
5.3.1.    teabe avaldajal on selleks teise poole eelnev kirjalik nõusolek;
5.3.2.    vastav avaldamiskohustus tuleneb õigusaktidest;
5.3.3.    teabe avaldaja on saanud vastava teabe muul viisil kui teiselt poolelt või teise poole kaudu (nt kui tegemist on avaliku teabega või kui teabe on avaldajale kättesaadavaks teinud kolmas osapool);
5.3.4.    avaldamine on Platvormi haldamisega olemuslikult seotud ja selleks vältimatult vajalik. 
5.4.    Professionaalseid nõustajaid (nt advokaadid, audiitorid, notarid ning krediidi- ja finantsasutuste töötajad) ei loeta Konfidentsiaalsuskohuse kontekstis kolmandateks isikuteks.

6.    Intellektuaalomandi õigused
6.1.    Kõik intellektuaalomandiga seotud õigused, sealhulgas Certificu veebilehe ja Platvormiga seotud autoriõigused, patendid, tööstusdisainilahendused ja kaubamärgid, mida mistahes Kasutustingimustes nimetatud isikud teineteisele avaldavad, jäävad nimetatud õiguste algsetele omanikele. Ükski Kasutustingimustes nimetatud isik ei loovuta ega litsentseeri Platvormi kasutamise käigus ühelegi teisele Kasutustingimustes nimetatud isikule mistahes intellektuaalomandi õigusi, v.a punktides 6.2. ja 6.3. sätestatud mahus.
6.2.    Certific annab Kliendile Kasutajakonto registreerimisega ja Teenuseosutajale Teenuslepingu sõlmimisega igal ajal tagasivõetava, all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi Platvormi ja sellega seotud tarkvara (v.a mistahes kolmandate osapoolte tarkvara) kasutamiseks Platvormi otstarbekohase kasutamise eesmärgil.
6.3.    Klient ja Teenuseosutaja annavad Certificule loa Platvormi haldamise eesmärgil selle kasutamise käigus esitatud andmete töötlemiseks.

7.    Isikuandmete kaitse
7.1.    Kõik Kasutustingimustes nimetatud isikud kohustuvad järgima kõiki kohalduvaid isikuandmete kaitse alaseid õigusakte. Muu hulgas kohustub Teenuseosutaja tagama, et tema töötajad, volitatud töötlejad, alltöövõtjad ja muud Teenuseosutaja kontrolli all tegutsevad isikud töötlevad isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a. määrusega nr 2016/679 ("GDPR") ja isikuandmete kaitse seadusega.
7.2.    Certific töötleb isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale. Olukorras, kus Certific on töödeldavate isikuandmete suhtes volitatud või all-volitatud töötleja rollis, sõlmitakse Certificu ja Teenuseosutaja vahel GDPR-i nõuetele vastav andmetöötlusleping. Andmetöötlusleping võidakse sõlmida Teenuslepingu koosseisus.

8.    Vastutus
8.1.    Certific vastutab nii Kliendi kui ka Teenuseosutaja ees üksnes raske hooletuse või tahtliku tegevuse tulemusel tekitatud otsese varalise kahju eest. Certific ei anna Kliendile ega Teenuseosutajale mistahes otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid Platvormi toimimise, kättesaadavuse ega juurdepääsetavuse kohta.
8.2.    Certificu vastutus muu, kui punktis 8.1. märgitud kahju (sh saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju), kuid ka kolmandate isikute nõuete eest on välistatud. Ühtlasi ei vastuta Certific kahju või mistahes muude negatiivsete tagajärgede eest, mis tulenevad Kliendi ja/või Teenuseosutaja esitatud ebapiisavast, ebatäpsest või mittetäielikust teabest, volitamata juurdepääsust Kliendi või Teenuseosutaja andmetele või vastavate andmete volitamata muutmisest, kadumisest või kustutamisest. 
8.3.    Ühelgi juhul ei vastuta Certific kahju eest (sh otsese varalise kahju eest), mis võib Kliendile ja/või Teenuseosutajale tekkida Certificu mõistliku kontrolli alt väljuvate asjaolude mõjul. 
8.4.    Cerfificu koguvastutuse ülempiir Teenuseosutaja ees on võrdne Certificu ja vastava Teenuseosutaja vahel sõlmitud Teenuslepingu alusel Certificule makstud tasude summaga.
8.5.    Punktides 8.2.-8.4. sätestatud vastutuse piirangud ei kohaldu olukorras, kus kahju põhjustanud rikkumine on tingitud Certificu raskest hooletusest või tahtlusest.

9.    Kasutustingimuste muutmine
9.1.    Certific jätab endale õiguse Kasutustingimusi vastavalt vajadusele muuta, kui see on vajalik:
9.1.1.    Certificu teenuste portfelli või selle üksikasjade muutumise tõttu;
9.1.2.    muutunud sisendhindade või muude Platvormi käitamise ja haldamisega seotud kulude muutuste katmiseks;
9.1.3.    õigusaktide (sh nende muudatustega) kooskõla säilitamiseks ja saavutamiseks.
9.2.    Certific teavitab nii Klienti kui ka Teenuseosutajat Kasutustingimuste muudatustest ja nende jõustumise kuupäevast Platvormi vahendusel vähemalt ühe kalendrikuu võrra ette. Selleks esitab Certific nii Kliendile kui ka Teenuseosutajale e-posti teel või Platvormile sisselogimise järgselt teate, et Kasutustingimused muutuvad Certificu poolt kindlaksmääratud kuupäeval ja võimaldab muudetud Kasutustingimustega tutvuda. Platvormi kasutamisega jätkamiseks tuleb nii Kliendil kui ka Teenuseosutajal Kasutustingimuste muudatustega nõustuda.
9.3.    Kui Klient või Teenuseosutaja annab Certificule kinnituse Kasutustingimuste muudatustega nõustumise kohta, loetakse, et vastav Klient või Teenuseosutaja on muudatustega nõustunud.
9.4.    Muudatustega mittenõustumise korral on Kliendil ja Teenuseosutajal õigus Kasutustingimused (ja sellega kaasnevalt Teenuseosutaja puhul ka Teenusleping) enne muudatuste jõustumise kuupäeva üles öelda. Vastaval alusel Kasutustingimuste ega Teenuslepingu lõppemisega ei kaasne Kliendile ega Teenuseosutajale täiendavaid kulusid. Jooksva arveldusperioodi eest tasub Teenuseosutaja proportsionaalselt, arvestades ülesütlemise kuupäeva ja arveldusperioodi algus- ja lõppkuupäeva.

10.    Kasutustingimuste tähtaeg ja lõppemine
10.1.    Kasutustingimused kehtivad tähtajatult. Teenusleping kehtib kuni Certificu ja Teenuseosutaja kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni või Teenuslepingus määratud tähtajani.
10.2.    Teenuseosutaja võib Kasutustingimused igal ajal korraliselt üles öelda, teavitades Certificut sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega 30 kalendripäeva ette.
10.3.    Kui Teenuseosutaja on esitanud punktis 10.2. nimetatud ülesütlemisavalduse Kasutustingimuste ülesütlemiseks ja avalduse esitamise ajal on vastava Teenuseosutaja ja Certificu vahel kehtiv Teenusleping, siis kehtivad Kasutustingimused vastava Teenuslepingu lõppemiseni.
10.4.    Certific võib nii Kasutustingimused kui ka Teenuslepingu (Teenuseosutaja puhul) erakorraliselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusega üles öelda, kui:
10.4.1.    Klient on Kasutustingimusi oluliselt rikkunud;
10.4.2.    Teenuseosutaja on Kasutustingimusi ja/või Teenuslepingut oluliselt rikkunud.
10.5.    Olulisteks rikkumisteks kvalifitseeruvad muuhulgas järgmised rikkumised:
10.5.1.    Teenuseosutaja viivitab mistahes Kasutustingimuste või Teenuslepingu kohase tasu maksmisega rohkem kui 30 kalendripäeva;
10.5.2.    Klient või Teenuseosutaja rikub punktis 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11. või 5.3. sätestatud kohustust;
10.5.3.    Klient või Teenuseosutaja ei ole vaatamata Certificu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud teatele lõpetanud mõistliku aja jooksul Kasutustingimuste ja/või Teenuslepingu (Teenuseosutaja puhul) mistahes tingimuse rikkumist.
10.6.    Kasutustingimuste ülesütlemise korral kaotab Klient või Teenuseosutaja, kelle suhtes Kasutustingimused üles öeldi, Platvormi kasutamise õiguse, sh ligipääsu Kasutajakonto(de)le. Kui vastav Klient või Teenuseosutaja ei ole oma Kasutajakontot/Kasutajakontosid eelnevalt kustutanud, kustutab Certific mõistliku aja möödumisel Kasutajakonto(d) koos neile talletatud andmetega.
10.7.    Teenuslepingu lõppemisel tasub Teenuseosutaja Certificule kõik veel Teenuslepingu kohaselt tasumata maksed.
10.8.    Kõik Kasutustingimuste ja Teenuslepingu sätted, mille kohta on sätestatud või mille olemusest tuleneb, et need kehtivad edasi ka pärast vastavalt Kasutustingimuste, Teenuslepingu või nende vastava osa lõppemist, jäävad pärast Kasutustingimuste ja/või Teenuslepingu lõppemist jõusse. Eelkõige jäävad kehtima arveldamist, tasu maksmist, konfidentsiaalsust, intellektuaalset omandit, isikuandmete kaitset ja vastutust puudutavad sätted ning kohtualluvust ja kohalduvat õigust reguleerivad sätted.

11.    Tarbijaõigused
11.1.    Klient võib Kasutustingimused igal ajal üles öelda, kustutades oma Kasutajakonto, kasutades selleks taganemisavalduse tüüpvormi või esitades Certificule muu ühemõttelise taganemisavalduse.
11.2.    Kliendil on Kasutustingimustele mittevastavuse korral õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole ning õigus kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.
11.3.    Certific teeb Kasutustingimused pärast Kasutajakonto registreerimist Kliendile kättesaadavaks ka püsival andmekandjal (e-posti teel). Selleks kasutab Certific Kliendi poolt Kasutajakonto registreerimisel esitatud e-posti aadressi.

12.    Lõppsätted
12.1.    Kasutustingimustele, Teenuslepingule ja muudele Platvormi kasutamisega seotud õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
12.2.    Kasutustingimuste ja Teenuslepingu mis tahes sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust. Vastava olukorra ilmnemisel asendatakse kehtetu säte võimalusel kehtiva sättega, mis vastab algse sätte eesmärgile ja majanduslikule mõttele.
12.3.    Certific võib temale Kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused ilma Kliendi või Teenuseosutaja nõusolekuta anda üle kolmandale isikule. Klient ja Teenuseosutaja võivad Kasutustingimustest ja Teenuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda üksnes Certificu eelneval kirjalikul nõusolekul.
12.4.    Mistahes Kasutustingimuste ja Teenuslepingu sätete vastuolu või lahknevuse korral omab prioriteeti Teenuslepingus sätestatu.
12.5.    Kõik Kasutustingimustega ja Teenuselepinguga seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu mõistliku aja jooksul läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus (v.a. juhul, kui Kliendil on õigus pöörduda oma elukohajärgse kohtu poole).

13.    Kontakt
13.1.    Küsimuste, teadete ja kaebuste korral palume võtta Certificuga ühendust e-posti aadressil certific@certific.co.